Prijzen :

1 sessie 10,00 euro

20 sessies 100 euro